Informacje prawne

Niniejsza witryna jest przeznaczona prezentowania działalności firmy Interton. Prosimy zapoznać się z poniższym tekstem przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Korzystając z tej witryny akceptujesz określone tutaj warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te warunki, prosimy nie korzystać z tej witryny.

 

Deklaracje zgodności

 
 
 
 
 

Nota prawna dotycząca witryny

Niniejsza witryna może zawierać informacje edukacyjne związane z określonymi upośledzeniami, fizycznymi schorzeniami i ich leczeniem. Wszelkie takie informacje nie powinny ani nie mogą być wykorzystywane jako zamiennik lekarskiej diagnostyki ani leczenia. Użytkownicy powinni zwracać się o poradę lekarsku u swojego lekarza lub innego specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem, fizyczną sprawnością lub stanem medycznym. Firma Interton nie zajmuje się świadczeniem usług ani praktyk lekarskich, pielęgniarskich ani w zakresie opieki medycznej ani doradztwa w tym zakresie. FIRMA INTERTON NIE GWARANTUJE PEŁNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, AKTUALNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. Na Użytkownikach spoczywa odpowiedzialność za weryfikację wszystkich informacji przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu.

Firma Interton nie sprawdza treści łączy prowadzących do witryny interton.com i nie może brać odpowiedzialności za takie treści. Użytkownicy powinni korzystać ze swojego rozsądku i osądu podczas przeglądania witryny interton.com oraz wszelkich witryn powiązanych z nią lub połączonych z nią. Sieć internet zawiera materiały, które mogą być niestosowne lub mieć seksualnie otwarty charakter, mogą być obraźliwe dla Użytkowników, mogą zawierać niedokładne informacje, które mogą stanowić naruszenie praw autorskich, dotyczących oszczerstwa i zniesławienia.

Jeżeli Użytkownicy kupują towary lub usługi od osób lub z witryn zewnętrznych, firma Interton nie jest stroną w takiej transakcji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takiej transakcji. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO STANOWIĄCE GWARANCJĘ PRODUKTOWĄ LUB JAKO ROZSZERZENIE BĄDŹ INNĄ MODYFIKACJĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI PRODUKTOWEJ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI GN RESOUNDS ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU APARATU SŁUCHOWEGO.

Firma Interton nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pliki pobrane z niniejszej witryny lub z dowolnej witryny z nią powiązanej są wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych właściwości. Użytkownicy podejmują całość ryzyka związanego z pobieraniem plików lub informacji z witryny gnresound.com lub wszelkich witryn z nią powiązanych lub połączonych. Użytkownicy oświadczają, że zostali poinformowani, iż powinni podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony swoich komputerów i plików przed usunięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub innym rodzajem wadliwości.