Skip to main content
Informacje prawne
Niniejsza witryna jest przeznaczona prezentowania działalności firmy Interton. Prosimy zapoznać się z poniższym tekstem przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Korzystając z tej witryny akceptujesz określone tutaj warunki. Jeżeli nie wyrażasz zgody na te warunki, prosimy nie korzystać z tej witryny.

 

Deklaracje zgodności

 
 
 

 

Nota prawna dotycząca znaku handlowego

 
Nazwy, znaki handlowe, znaki usługowe, logotypy i ikony ReSound wyświetlane w niniejszej witrynie internetowej nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez użytkowników tej witryny bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody GN Hearing.

 

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych

 

Regulamin

 
Aplikacje do zastosowania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi:
Aplikacje GN Hearing są przeznaczone do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi GN Hearing. Aplikacje mobilne GN Hearing wysyłają i odbierają sygnały z bezprzewodowego aparatu słuchowego GN Hearing poprzez wybrane urządzenia mobilne, na które aplikacje te zostały zaprojektowane. Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji powinny być włączone i zaleca się Użytkownikom instalację wszystkich aktualizacji, aby zagwarantować, że aplikacja działa prawidłowo i jest aktualna. Aplikacja musi być używana z urządzeniami GN Hearing, na które jest zaprojektowana. Firma GN Hearing nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli aplikacja jest używana z innymi urządzeniami. Firma GN Hearing niniejszym oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z używania tej aplikacji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawiane w formie „takie, jakie są” i bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. Wyłączona i wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, incydentalne, wynikowe i karne straty wynikające z wykorzystania niniejszej aplikacji lub danych tutaj zawartych.
 
Aplikacje do zastosowania bez konieczności używania aparatów słuchowych:
 
Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji powinny być włączone i zaleca się Użytkownikom instalację wszystkich aktualizacji, aby zagwarantować, że aplikacja działa prawidłowo i jest aktualna. Firma GN Hearing niniejszym oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z używania tej aplikacji.

 

Nota prawna dotycząca witryny internetowej

Niniejsza witryna może zawierać informacje edukacyjne związane z określonymi upośledzeniami, fizycznymi schorzeniami i ich leczeniem. Wszelkie takie informacje nie powinny ani nie mogą być wykorzystywane jako zamiennik lekarskiej diagnostyki ani leczenia. Użytkownicy powinni zwracać się o poradę lekarsku u swojego lekarza lub innego specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem, fizyczną sprawnością lub stanem medycznym. Firma GN Hearing nie zajmuje się świadczeniem usług ani praktyk lekarskich, pielęgniarskich ani w zakresie opieki medycznej ani doradztwa w tym zakresie. FIRMA GN HEARING NIE GWARANTUJE PEŁNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, AKTUALNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. Na Użytkownikach spoczywa odpowiedzialność za weryfikację wszystkich informacji przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu.
 
Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn prowadzonych przez osoby trzecie inne niż firma GN Hearing. Łącza takie są prezentowane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania z witryny. Firma GN Hearing nie ma żadnej kontroli nad takimi zewnętrznymi witrynami, do których mogą znajdować się łącza w niniejszej witrynie ani nie ma żadnego związku z takimi witrynami ani nie zachęca do korzystania z nich. Użytkownicy powinni korzystać ze swojego rozsądku i osądu podczas przeglądania witryny www.Hearing.com oraz wszelkich witryn powiązanych z nią lub połączonych z nią. Sieć internet zawiera materiały, które mogą być niestosowne lub mieć seksualnie otwarty charakter, mogą być obraźliwe dla Użytkowników, mogą zawierać niedokładne informacje, które mogą stanowić naruszenie praw autorskich, dotyczących oszczerstwa i zniesławienia.
 
Jeżeli Użytkownicy kupują towary lub usługi od osób lub z witryn zewnętrznych, firma GN Hearing nie jest stroną w takiej transakcji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takiej transakcji. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO STANOWIĄCE GWARANCJĘ PRODUKTOWĄ LUB JAKO ROZSZERZENIE BĄDŹ INNĄ MODYFIKACJĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI PRODUKTOWEJ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI GN HEARING ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU APARATU SŁUCHOWEGO.
 
Firma GN Hearing nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pliki pobrane z niniejszej witryny lub z dowolnej witryny z nią powiązanej są wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych właściwości. Użytkownicy podejmują całość ryzyka związanego z pobieraniem plików lub informacji z witryny www.Hearing.com lub wszelkich witryn z nią powiązanych lub połączonych. Użytkownicy oświadczają, że zostali poinformowani, iż powinni podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony swoich komputerów i plików przed usunięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub innym rodzajem wadliwości.