Skip to main content
Oświadczenie o zgodzie dotyczącej kwestii prywatności dotyczące testowania słuchu online

Pełna zgodna dotycząca kwestii prywatności

Celem niniejszego oświadczenia o zgodzie dotyczącego kwestii prywatności jest przedstawianie informacji zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi prywatności danych,  w tym, z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”) oraz umożliwienie administratorowi danych, firmie GN Hearing A/S (nr rej. 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Dania („GN”, „my lub „nam” itp.) wykorzystanie danych osobowych o użytkowniku („Użytkownik”) zgodnie z poniższym opisem. 
W celu przeprowadzenia badania słuchu oraz aby protetyk słuchu mógł skontaktować się z użytkownikiem za pomocą dowolnych metod komunikacji (w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną itp.), w celu omówienia wyników badania, opieki laryngologicznej oraz umówienia terminu badania słuchu („Cel”), potrzebujemy zgody Użytkownika („Zgoda”) w celu zbierania, przetwarzania i przenoszenia następujących danych na temat Użytkownika („Dane Użytkownika”): Imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, płeć, przedział wiekowy oraz wynik badania słuchu, z zachowaniem poniższych warunków: 

1. Zbieramy i przetwarzamy Dane Użytkownika na podstawie Zgody Użytkownika, która stanowi prawne podstawy zgodnie z artykułem 9, punkt 2, podpunkt 2 rozporządzenia GDPR. 

2. Odbiorcami Danych Użytkownika są:

Pracownicy GN

  • Pracownicy podmiotu GN w moim kraju zamieszkania
  • miejscowy protetyk słuchu w moim kraju zamieszkania
  • podmioty przetwarzające dane, dostawcy, partnerzy biznesowi i dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach wspierania naszej działalności biznesowej (co oznacza dostawców usług, wsparcie techniczne, dostawców usług analitycznych, usługi zaopatrzeniowe i instytucje finansowe)

Wyżej wymienieni odbiorcy będą jedynie (i) mieć dostęp do Danych Użytkownika w razie potrzeby i (ii) będą korzystać z Danych Użytkownika, aby osiągnąć Cel.

Prosimy zwrócić uwagę, że miejscowy protetyk słuchu w kraju zamieszkania Użytkownika będzie administratorem danych otrzymanych danych. 

3. W ramach przetwarzania Dane Użytkownika mogą zostać przeniesione lub przechowywane na serwerze naszego podmiotu przetwarzającego dane w Stanach Zjednoczonych (badania Resound i Interton) lub w Belgii (badanie Beltone). Jeżeli dane są transferowane do Stanów Zjednoczonych, dzieje się tak w oparciu o zasady w ramach Tarczy prywatności UE-USA. Jeżeli kraj zamieszkania Użytkownika znajduje się poza obszarem UE/EOG, będziemy transferować Dane Użytkownika do podmiotu GN oraz lokalnego protetyka słuchu w kraju Użytkownika na podstawie standardowych klauzul o ochronie danych przyjętych przez Komisję Europejską, zob. artykuł 46, punkt 2, podpunkt c rozporządzenia GDPR. Więcej informacji na ten temat można uzyskać kontaktując się z Nami (dane kontaktowe znajdują się poniżej). 

4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez taki długi okres, jak będzie to konieczne do świadczenia usług w związku z aparatem słuchowym Użytkownika, o ile obowiązujące przepisy prawa nie będą wymagały od Nas wcześniejszego usunięcia ich lub przechowywania ich przez dłuższy okres. 

Prosimy pamiętać, że Użytkownik może wycofać swoją Zgodę w dowolnym momencie, a My w takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Dane Użytkownika i je usuniemy (o ile nie będziemy mieli obowiązku, aby je zachować). Wycofanie Zgody Użytkownika lub inne pytania związane ze zbieraniem i przetwarzaniem Danych Użytkownika mogą być zgłaszane poprzez kontakt ze specjalistą ds. ochrony danych w firmie GN za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres DPO@GN.com. 

Użytkownik może kontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych w firmie GN korzystając z wyżej wymienionego adresu e-mail w przypadku pytań lub innych spraw związanych ze zbieraniem, transferem i przetwarzaniem Danych Użytkownika. 

Pytania mogą przykładowo obejmować egzekwowanie praw na podstawie rozporządzenia GDPR w zakresie dostępu do Danych Użytkownika, w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody (jak opisano powyżej), wniosków o poprawienie lub usunięcie Danych Użytkownika lub wniosków o ograniczenie przetwarzania. 

Firma GN podlega nadzorowi ze strony duńskiego urzędu ds. ochrony danych (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300 Copenhagen K („Organ Nadzorujący”). Oprócz wymienionego powyżej prawa do skontaktowania się z Nami, Użytkownik ma prawo do składania skarg związanych z przetwarzaniem Danych Użytkownika w Organie Nadzorującym.